Algemene voorwaarden Quadrit.NL te Oss

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Quadrit.NL en de contractant en/of bestuurder van de quad, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Quadrit.NL van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Quadrit.NL en de contractant en/of bestuurder van de quad, voor de uitvoering waarvan een derde ingeschakeld dient te worden.

1.3 Algemene voorwaarden van de contractant en/of bestuurder van de quad zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Quadrit.NL van toepassing zijn.

2 Aanbod en aanvaarding, offertes en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij anders aangegeven. Quadrit.NL is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding ervan door de contractant schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

2.3 Aanvaarding door de contractant en/of bestuurder van het aanbod van Quadrit.NL wordt geacht te zijn gedaan indien de offerte door de contractant en/of bestuurder is getekend en door Quadrit.NL is ontvangen

2.4 Tussen Quadrit.NL en de contractant en/of bestuurder is een overeenkomst tot stand gekomen indien door Quadrit.NL per e-mail/fax/post een orderbevestiging aan de contractant en/of bestuurder is gezonden. In deze orderbevestiging zijn reserveringskosten ad. € 100,00 opgenomen die binnen 5 dagen na verzending van de orderbevestiging aan Quadrit.NL betaald dienen te zijn. Deze reserveringskosten worden nadien verrekend.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in € (euro’s), en inclusief btw, tenzij anders is vermeld.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de betreffende aanbieding.

3.3 De contractant is de prijs verschuldigd die Quadrit.NL in haar orderbevestiging ex. art. 2.4. van deze algemene voorwaarden vermeldt.

4 Bestuurders

4.1 Iedere bestuurder dient, teneinde de betreffende quad te mogen gebruiken, in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs categorie B. Het rijbewijs dient voorafgaand aan de quadrit aan Quadrit.NL getoond te worden.

4.2 De bestuurder van de quad mag niet ouder dan 65 jaar zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 De bestuurder dient in goede staat van gezondheid te verkeren, over voldoende gezichtsvermogen te beschikken en niet te lijden aan een aandoening of handicap die tijdens deelname aan de quadrit gevaar voor hem danwel voor derden kan opleveren.

4.4 De bestuurder van de quad zal ten te allen tijde begeleid worden door een instructeur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5 Het is de bestuurder verboden om voor of tijdens de quadrit onder invloed van alcohol, drugs, en/of medicijnen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden, te verkeren.

4.6 Iedere bestuurder dient voorafgaand aan de quadrit een aansprakelijkheidsformulier in te vullen bij gebreke waarvan de bestuurder wordt uitgesloten van deelname aan de quadrit.

4.7 Boetes die door de politie tijdens een quadrit aan de bestuurder worden opgelegd komen voor rekening van de bestuurder.

5 Verzekering

5.1 Iedere bestuurder afzonderlijk van een quad dient zelf voor een ongevallenverzekering zorg te dragen.

5.2 Iedere quad is door de verhuurder WA-verzekerd met een eigen risico van € 250,00 per quad per schadegeval aan derden. Schade veroorzaakt door de bestuurder aan de quad die hij berijdt komt voor rekening van de bestuurder.

5.3 Schade aan derden die niet middels de WA-verzekering wordt vergoed zal verhaald worden op de bestuurder en/of contractant van de quad alsmede het eigen risico

5.4 Schade aan een quad veroorzaakt door een andere quad uit dezelfde groep is niet verzekerd.

5.5 Quadrit.NL is nimmer aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook veroorzaakt door de bestuurder van de quad die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt gedekt.

6 Borg en Betaling

6.1 Door Quadrit.NL zal een borg ad. € 250,00 (gelijk aan het eigen risico) per te verhuren quad gevraagd worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met de contractant is overeengekomen.

6.2 Betaling van de borg dient te geschieden voordat de quad(s) aan de contractant en de bestuurder(s) ter beschikking word(t)(en) gesteld bij gebreke waarvan de quad(s) niet aan de contractant en haar bestuurders ter beschikking word(t)(en) gegeven.

6.3 Terugbetaling van de borg geschiedt nadat de quad(‘s) geheel onbeschadigd en geheel in tact weer ter beschikking is/zijn gesteld van Quadrit.NL .

6.4 De factuur van Quadrit.NL zal verrekend worden met de betaalde borg, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan mag worden.

6.5 Indien de contractant en/of bestuurder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting komen alle buiten- en gerechtelijke kosten die Quadrit.nl moet maken teneinde het verschuldigde geïncasseerd te krijgen voor rekening van de huurder met een minimum ad. € 125,00.

6.6 De contractant en/of bestuurder is bij non-betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum een rentepercentage verschuldigd van 1% per maand ingaande 14 dagen na factuurdatum.

6.7 De aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten ontstaat pas nadat de contractant en/of bestuurder die toerekenbaar tekortschiet door Quadrit.NL schriftelijk tot betaling is aangemaand waarbij de contractant en/of bestuurder nog een redelijke termijn is gesteld om tot betaling over te gaan en nakoming binnen die termijn uitblijft.

6.8 Onder geen enkele voorwaarde kan de contractant en/of bestuurder een beroep op verrekening doen.

7 Eigendom

7.1 De eigendom van de quads blijft te allen tijde bij Quadrit.NL.

7.2 Bij diefstal van één of meerder quads tijdens de quadrit is de bestuurder van de quad aansprakelijk voor alle schade die Quadrit.NL hierdoor lijdt.

8 Annuleringen

8.1 Bij annulering tussen de zeven en de drie dagen voor de ritdatum wordt er € 100,00 annuleringskosten in rekening gebracht

8.2 Bij annulering 48 uur voor de ritdatum wordt het volledig verschuldigde in rekening gebracht

9 Aansprakelijkheid

9.1 Quadrit.NL is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de contractant en/ of de bestuurder van de quad danwel aan derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Quadrit.NL.

9.2 Quadrit.NL is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, indirecte schade en/of winst/omzet derving.

9.3 Indien Quadrit.NL , om welke reden dan ook, gehouden mocht zijn tot schadevergoeding dan kan deze vergoeding nimmer hoger zijn dan door de verzekeringsmaatschappij van Quadrit.NL wordt uitgekeerd.

10 Opschorting en ontbinding

10.1 Quadrit.NL is bevoegd haar verplichtingen voortvloeiende uit de tussen haar en de contractant en/of bestuurder gesloten overeenkomst op te schorten, danwel is zij bevoegd de tussen haar en de contractant en/of bestuurder gesloten overeenkomst te ontbinden indien:

10.1.1 De verschuldigde borg ad. € 250,00 per quad niet voor de quadrit is voldaan

10.1.2 Indien Quadrit.NL van mening is dat de contractant en/of bestuurder onder invloed van alcohol/drugs is dan wel onder invloed is van medicijnen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden

10.1.3 De contractant en/of bestuurder weigert het aansprakelijkheidsformulier geheel in te vullen

11 Toepasselijk recht

11.1 Op alle met Quadrit.NL gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Enkel de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen tussen Quadrit.NL en de contractant c.q. bestuurder c.q. derden kennis te nemen.